• چگونه می توان به روزی و پرناسای خوب دسترسی پیدا کرد_ دانلود
  -
 • פרשת תרומה هدف اصلی از ساختن میشکان و خانه هشم_ دانلود
  پاراشای هفته-
 • איסור وممنوعیت گرفتن نزول و بهره پول قرضی از دیدگاه توراتنو هقدوشا _ دانلود
  هلاخای روزانه-
 • פרשת משפטים از سخنان دروغ خودداری کنید _ دانلود
  پاراشای هفته-
 • آیا دستورات‌ توراتنو هقدوشا شامل آینده نیز می‌شوند ؟؟_ دانلود
  -
 • פרשת יתרו ומתן תורה چرا 10 فرمان در دو لوحه نوشته شده؟؟؟ _ دانلود
  -
 • قوم,,, عمالق,,, از کجا بوجود آمد و ‌هدفش چیست؟_ دانلود
  -
 • פרשת בשלך שבת שירה אז ישיר اولین سرود جامعه ایسرائل برای قدر دانی از پروردگار عالم…_ دانلود
  پاراشای هفته-
 • טו בשבט שמח هر بانوی یهودی همانند درخت انگور است میزمور 128تهیلیم _ دانلود
  -
 • פרשת בא چرا تمام ضربت ها در یک پاراشا ذکر نشده_ دانلود
  پاراشای هفته-
 • چگونه הרב בבא סאלי به این درجه بالای قدوسیت رسیدند _ دانلود
  -
 • פרשת וארא بزرگ‌ترین درس ده ضربتها ایجاد ایمان و اعتقاد کامل به ذات مقدس خداوند برای همیشه است _ دانلود
  -
 • חודש שבט زمانی است که دروازه های آسمانی فهم و درک مطالب توراه, بیشتر از هر زمانی آماده پذیرائی از فرزندان ایسرائل هستند_ دانلود
  -
 • פרשת שמות زخوت משה רבנוدر مقابل تمام افراد جامعه ایسرائل و برابر با آنها است….. _ دانلود
  -
 • ایام שובבים یک هدیه الهی است که ارزشی برابر با עשרת ימי תשובה،، دارد_ دانلود
  ایام شوواویم-
 • פרשת ויחי پایان برشیت יעקב א فرمود:האספו הקבצו ושימעו شرط موفقیت اتحاد و دوستی بین شماست_ دانلود
  -
 • שמע ישראל ה אלקינו ה אחד با گفتن این جمله (بخصوص بچه ها) تمام احکام بد باطل شده و ماشیخ ظاهر خواهد شد_ دانلود
  هلاخای روزانه-
 • פרשת ויגש יוסף اولین شخصی که گریه های فراوانی می‌کند اثرات گریه در زندگان_ دانلود
  -
 • צום עשרה בטבת چرا تعنیت دهم طوت اگر شبات هم واقع می شد باید بود تعنیت بگیریم؟_ دانلود
  -
 • פרשת מקץ חנכה שמח چرا یوسف نام پسر ارشد خود را منشه(فراموش شده)گذاشت_ دانلود
  پاراشای هفته-
 • میزمور 91 تهیلیم ابهت و شگفتی ها و رازهای این سرود داوید هملخ_ دانلود
  -
 • پاراشای ویشو_ دانلود
  -
 • חנכה שמח برای همیشه و در هر دورانی یهودیان شاهد معجزات زیادی در ایام خنوکا خواهندبود_ دانلود
  -
 • جنگ سرنوشت ساز یعقو با سار عساو_ دانلود
  -
 • اگر مردم شگفتی ها و راز ها و معجزات مزامیر تهیلیم را میدانستند ،حتئ یک لحظه هم کتاب تهیلیم را زمین نمیگذاشتند_ دانلود
  -
 • פרשת ,,,ויצא ,,, هدف יעקב אבינו از سفر، پیدا کردن همسر آینده خویش است_ دانلود
  -